ALGEMENE VOORWAARDEN ARARIN

Artikel 1: Algemeen

ARARIN is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de klant.
De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle leveringen van diensten zowel als op de verkoop van goederen door ARARIN verricht.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de koper/opdrachtgever aanvaard beschouwd. De koper/opdrachtgever wordt geacht afstand te doen van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden wanneer deze tegenstrijdig zijn met de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden, of indien hij een met de algemene voorwaarden van ARARIN strijdig beding wenst in te roepen, zal hij overeenkomstig de bepaling van art. 1325 B.W. een schriftelijk bewijs voorleggen van akkoord omtrent de toepassing van die bepaling.

Artikel 2: Prijzen

Prijzen welke door ARARIN in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW.
Tarieven door ARARIN meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn.

Artikel 3: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door ARARIN opgegeven leveringstermijnen zijn informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de koper/oprachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan ARARIN en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepellijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.
Na het indienen van de bestelling door de koper/opdrachtgever zal een voorschot betaald worden van 25%. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke oplevering. Na openstelling van de website voor het publiek, is de productie beëindigd en volgt een saldo factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, ingevolge bijkomende wensen en/of bestellingen van de koper/opdrachtgever. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 werkdagen na factuurdatum.
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar. De vervallen factuur wordt bovendien verhoogd met de kosten voor het verkrijgen van de betaling welke forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 €.

Artikel 4: Off-line zetten van de website

ARARIN kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De koper/opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval ARARIN hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

ARARIN behoudt zich tevens het recht de website off-line te zetten wanneer de betaling van de hosting overeenkomst en/of domeinnaamregistratie niet tijdig voldaan werd.

Artikel 5: Rechten op de afbeelding

De koper/opdrachtgever levert alle afbeeldingen en andere media, zoals muziek, specifieke lettertypes, beeldmateriaal... voor het opmaken van de website en verklaart de rechten op deze te hebben.  Ararin kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht blijken dat de auteursrechten voor deze media worden geschonden.

Artikel 6: Website eigendom

Na de defenitieve betaling van de website is de website eigendom van de koper. Tot betaling blijft de site eigendom van ARARIN.

Artikel 7: Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door ARARIN verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen ARARIN van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lockout, zowel bij ARARIN als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 8: Exclusieve bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten met ARARIN is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Kortrijk exclusief bevoegd.

Artikel 9: Gebruiksvoorwaarden website ARARIN

Het gebruik van de websites van ARARIN zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. ARARIN kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van ARARIN. Hoewel ARARIN hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.
  2. ARARIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.
  3. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.
  4. Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. ARARIN garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit.
  5. Het is mogelijk dat de website van ARARIN gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.
    U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org
    U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Artikel 9: Overige bepalingen

ARARIN onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van de koper/opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij ARARIN hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de koper/opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

ARARINis vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Huidige versie is in voege getreden op 01 januari 2010 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking gesteld wordt.